DZIAŁALNOŚĆ NIEREJESTROWANA

Państwo dało nową możliwość każdemu kto chciałby spróbować czy jego biznes się opłaca mowa tu o działalności nierejestrowanej, nierejestrowej bądź nieewidencjonowanej. Pod tymi nazwami kryje się działalność której nie trzeba rejestrować w CEIDG, nie trzeba opłacać składek ZUS, głównym warunkiem jest nieprzekroczenie kwoty przychodu określonej w ustawie.

Są na pokładzie osoby które mogą mylić przychód z dochodem. Przychód to najprościej mówiąc jest to co klienci nam zapłacili za dany towar bądź usługę. Dochód natomiast jest pomniejszony o koszty związane z wytworzeniem tej usługi czy towaru.

Zanim ktoś zdecyduje się na prowadzenie firmy bez rejestracji musi spełnić następujące warunki:

 • Taką firmę mogą prowadzić osoby, które przez okres ostatnie 60 miesięcy (5 lat) nie prowadziły żadnej działalności gospodarczej i nie był wspólnikiem w spółce cywilnej. W przypadku spółek handlowych (to jest z o.o., akcyjna, jawna) mają one inną osobowość prawną, więc będąc wspólnikiem lub członkiem zarządu, nadal można prowadzić działalność nieewidencjonowaną.
 • Do powyższego czasu istnieje wyjątek czyli tzw. okres przejściowy. Wynika z niego, że jeśli w ciągu ostatnich 12 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy (30 kwietnia 2018r) nie prowadziłeś firmy, to także możesz prowadzić działalność nieewidencjonowaną – art. 195 USTAWA z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców.
 • Działalność bez rejestracji jest możliwa jeśli wykonywana przez nas praca nie wymagała uzyskania koncesji, pozwoleń i licencji albo wpisu do rejestru działalności regulowanych.
 • Działalność nierejestrowaną można prowadzić tylko do momentu, jeśli nie przekracza w żadnym miesiącu 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia, o którym mowa w ustawie z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (w 2018 roku jest to 1050 zł). Co istotne, jak zastrzega ustawa zasady tej nie stosuje się do działalności wykonywanej w formie spółki cywilnej – art. 5 ust. 1 USTAWA z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców

Warto wiedzieć, że działalność nierejestrowana nie wymaga posiadania NIP, REGON, konta bankowego, czy prowadzenia księgowości, mimo to nie jest zwolniona z podatku.

Korzyści płynące z założenia działalności nierejestrowanej to:

 • Możliwość sprawdzenia czy dany biznes się nam opłaci,
 • Przychód z działalności obejmuje zarobek z nią związany to jest usługę czy sprzedaż towaru dotyczącą działalności, co za tym idzie daje to nam możliwość podjęcia się jej nawet jeśli jesteśmy zatrudnieni na etacie.
 • Przy prowadzeniu tej działalności nie płaci się ZUS-u.
 • Z reguły (istnieją wyjątki) zgodnie z art. 113 ustawy o podatku od towarów i usług mówi, że osoba prowadząca tę działalność będzie zwolniona z podatku VAT.
 • Podatek dochodowy (18% lub 32 %) będzie do zapłacenia na koniec roku w zeznanie PIT, jako niedopłata.

Mimo wszystko należy pamiętać, że skoro jest mowa o nie przekroczeniu przychodu i powstały ustawy regulujące tego typu działalność wiąże się to z obowiązkami jakie trzeba spełnić decydując się na nią.

Do obowiązków zaliczamy:

 • Firma choć nie jest zgłoszona do CEiDG na mocy Kodeksu Cywilnego osoba prowadząca tę działalność uznawana jest za przedsiębiorcę, a zatem musi respektować prawa konsumenta.
 • Zgodnie z art.109 ust.1 ustawy od towarów i usług jesteśmy zobowiązani do prowadzenia uproszczonej ewidencji sprzedaży za każdy dzień. Ewidencja pozwala nam śledzić, zarobek na dany miesiąc. Wiąże się to z wystawianiem rachunków.
 • Po przekroczeniu 50% minimalnego wynagrodzenia tj.1050zł. miesięcznie działalność uznawana   będzie za działalność gospodarczą. Wówczas należy w ciągu 7 dni zarejestrować firmy w CEIDG.

 

PODATEK VAT – OBOWIĄZKOWA EWIDENCJA SPRZEDAŻY

Jak wcześniej zostało napisane Z reguły ponieważ istnieją wyjątki zgodnie z art. 113 ustawy o podatku od towarów i usług mówi, że osoby prowadząca tę rodzaj działalność będzie zwolniona z podatku VAT.

Zgodnie z art. 113 ustawy o VAT: „zwalnia się od podatku sprzedaż dokonywaną przez podatników, u których wartość sprzedaży nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 200 000zł. Do wartości sprzedaży nie wlicza się kwoty podatku”.

W związku z powyższą definicja pamiętając przy tym o liminie przychodowym w działalności nierejestrowanej osoby z reguły będą objęte zwolnieniem z VAT.

Cały czas przytaczane są wyjątki. Art.113 ustawy o VAT nakłada na część przedsiębiorców konieczność rejestracji jako podatnik VAT nie dając im żadnej możliwości zwolnienia. Tu korzystając ze strony Gazety Prawnej (http://podatki.gazetaprawna.pl/artykuly/1019271,zwolnienie-z-vat-vatowcy-vat-2017.html)

Zgodnie z ustawą o VAT, zwolnienia nie uzyskają:

Osoby dokonujących dostaw:
• towarów wymienionych w załączniku nr 12 do ustawy o VAT, tj. wyrobów (złomu) z metali szlachetnych lub z udziałem tych metali,
• towarów opodatkowanych podatkiem akcyzowym, w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym, z wyjątkiem:
– energii elektrycznej
– wyrobów tytoniowych,
– samochodów osobowych, innych niż wymienione w lit. e), zaliczanych przez podatnika, na podstawie przepisów o podatku dochodowym, do środków trwałych podlegających amortyzacji,
• budynków, budowli lub ich części
• terenów budowlanych,
• nowych środków transportu,

Osoby świadczące usługi:
• prawnicze,
• w zakresie doradztwa, z wyjątkiem doradztwa rolniczego związanego z uprawą i hodowlą roślin oraz chowem i hodowlą zwierząt, a także związanego ze sporządzaniem planu zagospodarowania i modernizacji gospodarstwa rolnego,
• jubilerskie,

Osoby nieposiadające siedziby działalności gospodarczej na terytorium kraju.

 

EWIDENCJA SPRZEDAŻY

Mimo to zgodnie z art. 109 ustawy o VAT istnieje obowiązek prowadzenia ewidencji sprzedaży za dany dzień, nie później jednak niż przed dokonaniem sprzedaży w dniu następnym. W przypadku stwierdzenia, że podatnik nie prowadzi ewidencji lub prowadzi ją w sposób nierzetelny, naczelnik urzędu skarbowego lub organ kontroli skarbowej określa wartość niezewidencjonowanej sprzedaży w drodze oszacowania i ustala podatek przy zastosowaniu stawki 23%, bez prawa obniżenia kwoty podatku należnego.

 

FAKTURĘ W DZIAŁALNOŚCI NIEEWIDENCJONOWANEJ

Zgodnie z §3 ust 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 3 grudnia 2013r. w sprawie wystawiania faktur, faktura osoby prowadzącej działalność nieewidencjonowaną powinna zawierać:

 1. datę wystawienia,
 2. numer kolejny,
 3. imiona i nazwiska lub nazwy podatnika i nabywcy towarów lub usług oraz ich adresy,
 4. nazwę (rodzaj) towaru lub usługi,
 5. miarę i ilość (liczbę) dostarczonych towarów lub zakres wykonanych usług,
 6. cenę jednostkową towaru lub usługi,
 7. kwotę należności ogółem.

W związku z tym można takową sporządzać po zakupieniu do tego celu programu bądź ręcznie np. kupując gotowy bloczek takich faktur w sklepie biurowym.

 

PODATEK DOCHODOWY 

Zgonie z art. 20 ustawy o podatku dochodowym wprowadzono przepisy mówiące gdzie należy zaliczyć przychody z działalności nierejestrowanej w zeznaniu rocznym. A mowa tu o kolumnie o nazwie Inne źródła gdzie zostaje wprowadzona suma przychodu z całego roku. Z reguły będzie to PIT-37 gdzie podatek jest ustalany na zasadach ogólnych.

WYJĄTKI

Pojawiają się również wyjątki kiedy mimo zdecydowania się na działalność nierejestrowaną wymagana jest podstawowa rejestracja ze względu na obowiązek korzystania z kasy fiskalnej. Ciekawy przykład Pana Piotra można przeczytać na stronie – http://www.niepoddawajsie.pl/dzialalnosc-nierejestrowana/

 

PODSUMOWANIE

Na koniec należy wspomnieć, że działalność nierejestrowana nie zawsze będzie dla każdego dobrym rozwiązaniem. Jeśli osoba decyduje się na takie rozwiązanie, a ukończyła 18 lat lub nie kontynuowała nauki do 26 roku życia, nie jest ubezpieczona zatem u rodziców czy małżonka, nie podlega ona pod ubezpieczenie zdrowotne, w związku z tym wtedy wszelkie koszty leczenia, lekarzy itd.są dla tej osoby pełnopłatne. Może pomyśleć o dobrowolnym ubezpieczeniu jednak koszt takowego to np. za miesiące:
lipiec, sierpień, wrzesień 2018 r. wynosi miesięcznie nie mniej niż 433,16 zł. Wysokość składki jest ustalana co kwartał poprzez przeciętne miesięczne wynagrodzenie. W takiej sytuacji może się okazać korzystniejszą formą założenie działalności, skorzystanie z ulgi na start i następnie płacenie małego ZUS-u.

 

Źródła i zarazem pomocne strony dotyczące tematu:

http://www.niepoddawajsie.pl/dzialalnosc-nierejestrowana/

https://www.podatki.biz/sn_autoryzacja/logowanie.php5/artykuly/dzialalnosc-nieewidencjonowana-i-prawo-przedsiebiorcw-ewidencja-vat-podatek-dochodowy_13_37747.htm?idDzialu=13&idArtykulu=37747

https://www.podatki.biz/sn_autoryzacja/logowanie.php5/artykuly/nowa-instytucja-dzialalnosc-nieewidencjonowana-podstawowe-zasady_13_37745.htm?idDzialu=13&idArtykulu=37745

https://www.biura-rachunkowe.waw.pl/artykul/prowadzenie-firmy-bez-dzialalnosci-gospodarczej-firma-bez-rejestracji-25

http://rekawek.com.pl/2018/04/18/przetestuj-pomysl-na-biznes-czyli-dzialalnosc-nieewidencjonowana/

http://podatki.gazetaprawna.pl/artykuly/1019271,zwolnienie-z-vat-vatowcy-vat-2017.html

 

Ważne ustawy:

 • Ustawa o Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców;
 • Ustawa o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy;
 • Ustawa o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 • Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo przedsiębiorców oraz inne ustawy dotyczące działalności gospodarczej.

 

 

Źródło zdjęcia: http://osobowedane.pl/wp-content/uploads/2016/09/rejestracja-w-giodo.jpg